Tilbage

Personoplysninger

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

På baggrund af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven som trådte i kraft den 25. maj 2018, skal vi oplyse dig om, hvad vi bruger dine personoplysninger til. Nedenstående er derfor en information til dig, og du skal ikke foretage dig noget, medmindre du ønsker yderligere oplysninger om, hvad vi bruger dine personoplysninger til.

Tønder Kommune er dataansvarlig – hvordan kan du kontakte os?

Tønder Kommune er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, du giver os. Har du spørgsmål til din sag eller vores sagsbehandling generelt, er du altid velkommen til at kontakte os:

Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder
Telefon: 74 92 92 92
Mail: toender@toender.dk

Afdeling: Sundhedsplejen
Kontaktperson: Sara Lundbjerg Brandt 
Telefon: 24 43 36 85
Mail: sarlbra@toender.dk

Hvis du har spørgsmål til kommunens håndtering af dine personoplysninger, altså hvordan kommunen f.eks. opbevarer dine personoplysninger må du også gerne kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 74 92 82 00
Mail: dpo@toender.dk

Retsgrundlaget for at behandle dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger fremgår af
- Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) BEK. Nr 530 af 24/05 2018
- Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge BEK nr 1344 af 03/12 2010
- Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, c og e

Hvorfor skal vi bruge dine personoplysninger?

Vi behandler og gemmer dine oplysninger for at kunne yde sundhedsplejens service. Sundhedsplejen er et tilbud til børn og familier i kommunen startende i graviditeten og sluttende når barnet fylder 18 år.

Hvilke oplysninger gemmer vi om dig og hvor kommer de fra?

Sundhedsplejen gemmer og behandler almindelige personoplysninger om dig og din husstand, det er f.eks. navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, personnummer samt hvilke pasningstilbud og skoler familiens medlemmer er tilknyttet. Vi behandler og gemmer også de oplysninger som du giver til os f.eks. i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaer eller anden selvindtastet data. Ligeledes gemmer og behandler vi også resultaterne af de målinger som vi registrerer i forbindelse med de undersøgelser vi laver, f.eks. højde, vægt, synstest. Vi modtager, behandler og gemmer de oplysninger som du har givet samtykke til at vi modtager fra sygehuse, f.eks. i forbindelse med fødsler eller andre indlæggelser.
Oplysningerne kommer fra dig selv, offentlige tilgængelige kilder såsom CPR-registeret og fra sygehusene.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Som udgangspunkt videregiver vi ikke dine oplysninger.
Vi kan videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder med flere, der har lovbestemt krav herpå.

Dine oplysninger anvendes i anonymiseret form til statistiske formål.
Vi kan videregive dine oplysninger til andre kommunale instanser, egen læge eller sygehuse efter forudgående aftale med dig.

Det kan også være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til Tønder Kommunes samarbejdspartnere på sundhedsområdet, f.eks. systemleverandører og andre fagpersoner. Vi indgår i så fald kontrakter med disse samarbejdspartnere, så de lever op til gældende regler omkring databehandling.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi er lovgivningsmæssigt underlagt krav for, hvor længe vi skal gemme dine personoplysninger. Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne så længe som det er lovgivningsmæssigt bestemt og ikke længere end det er nødvendigt. Dine oplysninger opbevares og behandles som udgangspunkt så længe som du og din familie er tilknyttet sundhedsplejens tilbud.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger om dig:

  • Indsigtsret - Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
  • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.
  • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på. Lovgivningen sætter dog grænser for, hvornår vi kan efterkomme et ønske om sletning af oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandlingen - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan også læse mere om dine rettigheder samt dine muligheder for at klage på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk